Versions

Versió 2.0

Pre-suport per a qualsevol idioma, per això s'ha substituït en el programa l'ús del sistema ANSI (de Jocs de Caràcters de Windows) que codifica (amb un número del 32 al 255) cadascun els caràcters dels idiomes segons diferents regions del món pel sistema universal Unicode. Unicode (http://ww.unicode.org) proporciona un únic número per a cada caràcter (per “estrany” que sigui) sense importar ni el lloc del món ni la plataforma que utilitzi un programa (Windows, Linux, Mac, etc.). Això ha comportat:

1. Reestructuració interna del programa: canvi de tots els components (necessaris) del programa i dels arxius que aquest utilitza, que ara són desats en Unicode. Eliminació de l'arxiu CharSets.wcs.

2. Facilitat de traducció del programa per qualsevol usuari d'arreu del món a la seva llengua (amb l'ús d'un programa extern, per exemple poEdit (http://www.poedit.org) que és gratuït i de codi obert). Així desapareixen els diferents programes compilats per a diferents idiomes MecanogCAT, MecanogENG, etc. i es substitueixen per un de sol (multilingüe), i amb la facilitat d'escollir l'idioma.

Facilitat de modificació i/o traducció de la llista de consells i trucs.

Suport al sistema de escriptura de dreta a esquerra (àrab, hebreu,... ), amb el conseqüent canvi del marc de les finestres i la posició dels seus components.

Permet escollir: 1. el tipus de lletra que el programa ens mostra, i 2. el que s'utilitza pel teclat virtual i l'entrada on es tecleja durant l'exercici. Aquest darrer queda així desvinculat dels antics arxius kmc.

En els exercicis:

1. Els exercicis estan en una carpeta que té com a nom el del codi de l'idioma (que cal escollir) de l'exercici, aquesta carpeta està dins d'un altre que té de nom el de l'identificador del teclat i, finalment, aquesta està dins d'una carpeta anomenada kb. Per tant, s'ha afegit les llistes d'idiomes, identificats amb el sistema d'escriptura.

2. Canvi de nom, que ara estan compostos només per un número, per tal de facilitar les possibles comparacions internacionals. Això ha comportat també: Canvi de nom dels arxius rem, que canvien de 11 i 12 a 10 i 15 respectivament.

3. Se'ls hi ha afegit un comentari.

4. Nous exercicis de paraules aleatòries, amb els caràcters:

a. de l'idioma escollit.

b. equivocats i/o s'han escrit massa a poc a poc.

Presentació del resultat de l'exercici realitzat amb el nombre, per caràcter, de les equivocacions i de la velocitat de pulsació .

Possibilitat d'utilitzar el programa com a senzill editor. Potser d'interès per a:

1. Emigrants, i traductors o escriptors, que utilitzen idiomes d'escriptura totalment diferent. El hi permet veure el teclat virtual quan no es disposa del teclat real necessari.

2. Persones amb discapacitat severa poden arribar a escriure text. Cal, però, que puguin utilitzar un ratolí adaptat o cursor y clicar en el teclat virtual.

3. Demostració, en un medi audiovisual, de l'ús de les tecles de l'ordinador en la introducció a la informàtica.

Resolució de problemes de representació en el teclat virtual d'alguns signes per la seva petitesa, o situació fora de l'espai corresponent (amb la creació dels arxius chi per a cada tipus de lletra).

Possibilitat de càrrega de dos teclats diferents alhora (cas molt freqüent en els teclats que no són de l'àrea “Occidental”), commutació automàtica i la corresponent representació en el teclat virtual.

Suport per a tecles (situació inusual) que reprodueixen dos caràcters (habitualment lletres) alhora.

Modificació de l'entrada de la tria d'exercicis (ja no és per medi de l'explorador d'arxius, sinó amb una llista desplegable amb el nom i el comentari). Opció de visualització, durant l'execució de l'exercici, d'una finestra amb el text a teclejar.

Afegida: llista de conversió de caràcters.

Àmplia reestructuració del quadre de diàleg de la configuració (les opcions no usuals).

Millora estètica de les mans virtuals.

Introducció de so, opcional, per pulsacions equivocades de tecla i final d'exercici.

Adaptació per a persones que precisen lector de pantalla, i amb teclat Braille o la seva emulació.

Publicació del codi, segons la GPL (General Public License) de GNU (http://www.gnu.org) - FSF (Free Software Foundation), a http://www.sourceforge.net/projects/mecanog.

Versió 1.9

Versió en anglès.

Historial dels resultats de la realització dels exercicis, presentats en una taula.

Inclusió de dues noves tecles: la del tabulador i la de la introducció (final de paràgraf); així com les seves funcionalitats: substituint, i de forma opcional, a la barra espaiadora.

Millora en la transformació automàtica del text del portapapers per elaborar exercicis, creant-se opcionalment uns arxius amb les opcions escollides. Presentació dels resultats dels càlculs referits al text.

Opció d'amagar automàticament el plafó superior (de la selecció dels exercicis i opcions habituals) en iniciar l'execució d'un exercici (i mostrar-lo novament en acabar-lo). Millora en el redimensionat del plafó superior anteriorment citat, per a persones amb dificultat de visió, o senzillament per a veure-ho millor.

Possibilitat de canviar les etiquetes de les tecles especials (bloqueig de majúscules, inici, fi, etc.), per a això que s'ha creat un nou arxiu específic. Millora consegüent en la simulació del teclat numèric (apareixen algunes d'aquestes etiquetes).

S'han canviat els arxius fhp, ja que he trobat algun teclat d'ordinador portàtil que disposa d'una tecla a la dreta de la tecla del caràcter -. També els km (ara kmc), han passat de ser sense tipus a arxius ini. S'ha renomenat l'extensió dels arxius ctt a cp (characters patterns, i prenent com a nom el nom dels arxius dels caràcters del teclat) i els tac a ldc (letters with diacritic conversion).

Finestra de consells i trucs en obrir el programa.

S'han canviat els noms de tots els arxius que contenien caràcters que podien crear conflicte amb els caràcters admesos per als noms en Linux (ñ, ç, caràcters accentuats).

Predefinició per a cada teclat base instal·lat (espanyol, francès, etc.) de les distribucions de les tecles segons els teclats més habituals per a ordinadors de sobretaula i portàtils compactes, amb la reestructuració consegüent dels arxius kmc (antics km).

Emulació del teclat numèric virtual integrat que contenen els ordinadors portàtils.

Finestra inicial de selecció de diverses característiques del teclat en arrancar el programa per primera vegada. Amb detecció automàtica del teclat base instal·lat. Previsualització del teclat virtual a triar.

Millora de l'edició del teclat.

Inclusió d'un nombre més gran d'arxius de teclat (inclusió dels d'Europa occidental i Amèrica).

Versió 1.8

Versió en portuguès.

Presentació de mans virtuals per a facilitar inicialment la indicació de la col·locació dels dits sobre les tecles. En relació a aquestes: possibilitat d'edició de diferents posicions que queden guardades en uns arxius específics (fhp), aquests inclouen la utilització d'una sola mà, que abans era una opció independent.

Opció que permet presentar en cada tecla tots els caràcters, com en el teclat real.

S'han redefinit els arxius km, que són distints dels de la versió anterior (inclouen el mateix nombre de columnes per a cada fila de tecles), a similitud dels fhp. S'ha eliminat la segona columna dels arxius kcm, que definia a quina meitat del teclat quedava adscrit el caràcter.

Versió 1.7

Incorporació de les versions en castellà, i portuguès.

Versions MecAlu i EdiGesMec. El primer és la versió de Mecanog per a alumnes i que inclou el suport de lliçons, funcionament en xarxa local amb identificació d'usuaris i anotació de resultats. EdiGesMec és l'instrument per al professor i que inclou d'una banda un editor de lliçons, exercicis preestablerts, patrons de caràcters i definicions de teclat; i per l'altre un gestor de llista d'usuaris i resultats obtinguts pels alumnes.

Possibilitat de carregar i editar diferents definicions de teclat. KeyMapping.txt queda reemplaçat per dos arxius Espanyol1.kcm i pel nou Espanyol1.km (aquest últim indica la posició de les tecles, opcionalment el tipus de lletra i el joc de caràcters a utilitzar, i la definició dels caràcters d'accentuació, si existeixen en el teclat com és el cas del teclat espanyol). Es pot incloure els caràcters Alt-Número, o una modificar la definició de conversió d'accents (o signes de puntuació). Tot això orientat a garantir l'ús del programa en qualsevol tipus de teclat (amb la limitació de la detecció del canvi de joc de caràcters).

CharsToType.txt passa a denominar-se CharsPatterns.cp; i ara permet modificar el seu contingut des del programa.

Canvi de la presentació del plafó superior: ara permet visualitzar el que s'ha d'exercitar, i algunes de les característiques.

En el cas del text del portapapers ara permet restringir a un determinat nombre de caràcters per paraula, i eliminar les paraules repetides i/o aquelles que continguin caràcters repetits.

El plafó del teclat virtual:

Admet diferents posicions d'algunes tecles (segons les definicions de teclat).

Possibilitat de canvi de color de la tecla a polsar i dels colors al voltant de les tecles que defineixen els dits a utilitzar (pensat per a persones amb dificultats de visió dels colors, perquè es poden canviar per tonalitats de grisos i el color blanc).

Correcta senyalització de tecles d'accentuació quan aquestes no són usades per a aquest menester (per exemple ^).

Inclusió, opcional, del teclat numèric de la dreta, permetent així mateix la utilització de caràcters que necessiten per a la seva obtenció la pulsació Alt-Número, assenyalant en aquest cas la seqüència de tecles apropiada a polsar.

Es comprova (i arregla) el text importat amb el portapapers perquè no contingui cap caràcter que no sigui directament polsable (per exemple ½). En aquest últim exemple, és possible incloure aquest caràcter i exercitar la pulsació Alt-Número, si es defineix. Ara es pot utilitzar per a crear directament nous arxius d'exercicis.

Els exercicis preestablerts poden contenir comentaris (que no seran utilitzats en la seva realització). Creació automàtica dels exercicis predissenyats (per a quan s'ha hagut de modificar els caràcters del teclat per a un teclat i uns exercicis no prèviament subministrats amb la instal·lació del programa).

Millores de la versió 1.6 (en relació amb Mecanog 1.4)

Incorporació de les versions en castellà.

Versions MecAlu i EdiGesMec. El primer és la versió de Mecanog per a alumnes i que inclou el suport de lliçons, funcionament en xarxa local amb identificació d'usuaris i anotació de resultats. EdiGesMec és l'instrument per al professor i que inclou d'una banda un editor de lliçons, exercicis preestablerts, patrons de caràcters i definicions de teclat; i per l'altre un gestor de llista d'usuaris i resultats obtinguts pels alumnes.

Possibilitat de carregar i editar diferents definicions de teclat. KeyMapping.txt queda reemplaçat per dos arxius Espanyol1.kcm i pel nou Espanyol1.km (aquest últim indica la posició de les tecles i definició dels caràcters d'accentuació, si existeixen en el teclat com és el cas del teclat espanyol).

CharsToType.txt passa a denominar-se CharsPatterns.cp.

Canvi de la presentació del plafó superior: ara permet visualitzar el que s'ha d'exercitar, i algunes de les característiques.

En el cas del text del portapapers ara permet restringir a un determinat nombre de caràcters per paraula, i eliminar les paraules repetides i/o aquelles que continguin caràcters repetits.

El plafó del teclat virtual: Admet diferents posicions d'algunes tecles (segons les definicions de teclat). Possibilitat de canvi de color de la tecla a polsar i dels colors al voltant de les tecles que defineixen els dits a utilitzar (pensat per a persones amb dificultats de visió dels colors, perquè es poden canviar per tonalitats de grisos i el color blanc). Correcta senyalització de tecles d'accentuació quan aquestes no són usades per a aquest menester (per exemple ^).

Es comprova (i arregla) el text importat amb el portapapers perquè no contingui cap caràcter que no sigui directament polsable (per exemple ½).

Els exercicis preestablerts poden contenir comentaris (que no seran utilitzats en la seva realització).